BAN LÃNH ĐẠO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Đoàn Văn Bình

Sinh năm: 1971

Trình độ chuyên môn:

  • Thạc sĩ Luật (ĐH Luật Hà Nội)
  • Cử nhân Kinh tế (ĐH Kinh tế Quốc dân)
  • Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Nga (ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, nay là ĐH Hà Nội).

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà Phạm Thị Mai Lan

Sinh năm: 1973

Trình độ chuyên môn:

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
  • Cử nhân Kinh tế
  • Cử nhân Ngoại ngữ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Đoàn Văn Minh

Sinh năm: 1976

Trình độ chuyên môn:

  • Thạc sĩ  Quản trị kinh doanh
  • Cử nhân Kinh tế