Tagged: google webmasters

Sơ Lược Sự kiện Webmaster Conference Tại Hồ Chí Minh

Ngày 13 tháng 08, Google tổ chức sự kiện Webmaster Conference Ho Chi Minh City nhằm giới thiệu những thay đổi và cập nhật mới nhất của Google trong 2019. Những điểm mới trong việc quản trị website, SEO được chia sẻ trong sự kiện này.